Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Oüobcr. 1705. 595$

boven 899 tot 999 incluis ƒ a: o: o

999 1499 3: o; o

I499 I999 4. o; 0

1999 2499 5: o: o

2499 2999 6: o: o

2999 3499 7: o: o

3499 3999 8: o: o

3999 4499 9: o: o

4499 4999 Io: o: o

4999 J999 12: o: o

J999 6999 I4: o: o

6999 7999 KJ; 0: 0

7999 8999 18: o: o

8999 9999 of wel daar boven 20: o: o

2. Wel verftaande, dat, byaldien eenige der voorfchreeven Aften geenen zekeren eisch , of een bepaalde fomme, maar integendeel Feiten , Prasftatien en diergelyken , zonder uitdrukkinge van eenen SchadepeoDing, mogten vervatten, en alzo onzeker blyven, op hoe veel de gedaaqe eisch zoude kunnen worden gecalculeert, als dan daar toe z3l moeten genomen worden een Zegel van twee guldens.

3. Edoch by zodanigen eisch van Feiten, Pra:ftacien en diergelyken, mede wordende gevorderd zekere Schadepenning , zo zal dezelve Schadepenning voor 't montant der Acte gerekend, en. ingevolge de voorfchreeven Lyst, dien conform, 't Zegel genomen worden.

4. Alle Weeten van de voorfchreeven Acten, onder der Officieren, Scheepenen of Steden Zegels, of anderzints, moetende geëxpedieerd worden, mitsgaders alle Copien van die Weeten, en generalyk alle Copien der voorfchreeven Acten , of andere , dienende om by 't Exploicc aan de geïmpetreerde, gecoavenieerde, of ver« weerende Party ter hand gefteld te worden, zullen moeten gefchreeven zyn op Zegels van vier f tui vers.

j. Alls Acten van Oppofitie, waar door de Vvvvvvvvvvvvvvvvv 2 gc-

Nvms-

gen.

Ordonnantieop het Klem Zegeh

Sluiten