is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, 0£toher9 1795. 6021

de een algemeen geroep van zig te wapenen;'. oogenblikkelyk verfcheenen de Burgers gewapend, < en bleven alzo vergaderd in het Societeitshuis, zonder iets het minfte of geringlfe dat na vyan- j delykheid zweemde te onderneemen. 1 Dan desniettegenftaande vonden voorgemelde "i Burgers goed, den commandeerenden Officier toe j te zenden een Ichriftelyk bevel, waar by hem t wordt geïnjungeerd, de Burgery niet onder de< wapenen te brengen, dan op hunnen fpeciaalen < last.

De commandeerende Officier, na hier van aan den Raad kennis gegeeven, en in last bekomen te hebben, hetzelve in geenerlei opzicht te refpedteeren, deedt hier op, ingevolge zyne verpligting, immediaat Supplianten, als den Krygsraad uitmaakende, by eikanderen komen; en deeze onze Vergadering was van begrip, dat de gewapende Burgery geene andere ordres kende, noch konde refpecteeren, dan die door den Raad en Gemeente deezer Stad wierden uitgevaardigd, te meer, daar zy van de zending, en de qualificatie, van opgemelde Burgers geene de minfte Jegaale kennis droegen; en wierdt als toen verder onder de algemeene toejuiching der vergaderde gewapende Burgery befioten, door eené Commisfie van drie Leden, uit de Krygsraads-Vergadering, daar van aan die zelve Burgers kennis te doen geeven. De zaaken alzo in deeze gefchapenheid ftaande, relblveerde de Raad des anderendaags 'smorgens, ten einde in allen gevalle het Raadhuis in volkomen veiligheid te ftellen, eene wacht der gewapende Burgery op hetzelve te plaatfen.

Dan, wat gebeurt 'er, Burgers Vertegenwoordigers? In den namiddag van dieu zelfden dag vinden dukgemelde Burgers verder goed., hunne willekeurige daaden ten toppunt te brengen, en zenden aan den commandeerenden OfliAaaaaaaaaaaaaaaaaa 4 cier

^yme-2 jen.

Zequest 'an den \urger~ {rygs■aadtan de lepref* ■

*