is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nymegen.

Request

van den

Burger'

Krygs-

raad

aan de

Rej/ref.

rr «"»&«»ièi.u *v«», uuKKen zig de zaak aan

cn

6o22 NIEUWE NEDERLANDSCHE

cier der Burgery een tweede bevel, waar by verregaandfte en ongehoordfte bedreiging geda-n worde, dat, ingevalle die gewapende Burgers niet dadelyk van het Stadhuis kwamen aftetrekken, en hunue wapens neder te leggen, zy als dan dezelven door het Militaire Guarnifoen zouden^ doen ontwapenen.

En, Burgers Vertegenwoordigers! het was niet alleen deeze fimpele bedreiging, maar werkelyk was bereids het Militaire Guarnifoen onder de wapenen gebragt, en de Artilleristen by de Hukken geplaatst, gereed om genoegzaam op het zelfde oogenblik, of wel ten vier uuren des nademiddags, ingevolge het eigen zeggen van voornoemden Pan Ooyeu aan den commandeerenden Officier der Burgery, dit helfche befluit ten uitvoer te doen brengen, de wapenen van Militie, die door Neêrlands vrye Burgeren wordt bezoldigd, tegen dezelven te gebruiken, ftroomen van Burgerbloed te doen vergieten, de geheele Stad in rep en roer te brengen, en eindelyk misfehien met eene groote overmagt triumpheerende, door het burgerbloed baadende, hunne heillooze oogmerken verder voort te zetten.

Onze braave gewapende Burgery was bereid, behalven bonderden anderen , die gereed warea mede tot verdediging toe te fchieten, zig manmoedig te verdedigen, en, eer ónder het despoticq gezag dier Burgeren te bukken, den laat. lten druppel bloeds te Horten.

Dan, Gode zy dack! de befluiten van deezen tweeden bloedraad, welke die van Wilton den Vyfden, op het Loo tegen de Steden Hattem en fitaurg gefmeed, zo niet overtreft, ten minRen evenaart, wierden verydeld, en de weldenkende en measchlievende Leden van het Kwartier van Nymegen, bet geen juist binnen deeze Stad vergaderd en alzo van dit gebeurde oog-