is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, O&obcr, 1795»

Maand September, even als zulks by het Committé van het Bondgenootfchap plaats heeft. 4. Dat door de beide Committés een Agent of Solliciteur voor deeze zevende Halve Brigade zal worden aangefteld, op dien voet als by de Organifatie is bepaald.

De Gedeputeerden ter Generaliteit hebben het volgend rapport gedaan :

Dat, ingevolge het uitgebragt rapport van het Befoigne tot de Militaire zaaken , gerefolveerd is, tot de daar by bepaalde verhooging van de 25000 man Franfche Troupen, in foldy van deeze Republiek ftaande.

Dat de Gecommitteerden van deeze Pro' vincie , by gelegenheid van de refumtie van de ordinaire Vergadering van gisteren, gedeclareerd hebben, dat hunne Commit tenten met leedwezen geïnformeerd zyn geworden, dat door Hun Hoog Mogenden Gecommitteerden in de Willemftad , als Leden der Municipaiiteit, zyn geadmit teerd zulke Perfoonen, welke ver af zyn van Patriotten te wezen, in tegendeel zig altyd, en inzonderheid in 1787, hebben betoond vervolgers daar van te zyn, Waarom zy het gedrag van Hun Höog Mogenden Gecommitteerden ten deezen niel kunnen approbeeren, maar in tegendeel infteeren, dat in het te houden Befoigne. over de Misfives van gemelde Gecommitteerden ,; van deeze ouverture mag worden kennis gegeeven, ten einde daar in zc veel mogelyk te voorzien.

Kkkkkkkkkkkkkkkkkk Dai

's Gra-

VENHAGE.

v