Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra-

venha-

i i

i

. i

l <

< i

t % 4

h v P

ei t]

tf«fa NIEUWE NEDERLANDSCHE

geene ftem te kunnen uitbrengen, uit hoof. de van hunne differeerende fen timen ten ten SplJen» *" Zln def to< - hunhe Die van Stad en Lande verklaarden, dat, fc.Zy dat de meerderheid der

?™?gCfl0°terU °P h«nne inftantien de gemiSL^f fchiJiking^ van hunne CoL W aïS nog komen te declineeren, zy

hmï lel' t0t Cen b,Iyk van harmonie,'vaï onLgrPt acc'ocneme™ zullen afzien, Tan hant le-°0k V,an de vrve deliberatien Dragt Rapport en Reglement.

S^T1' <*> ™«

De Gedeputeerden van Zeeland , inhaM eerende het geadvifeerde van hunne Prin ipaalen op deeze materie, hedeningebrag", ebben ingevolge derzelver fpeciaalen laf ' erklaard, op het fterkfte te%roSeren gen de in deeze genomen coSclufie, die : ,aaten voor rekening en ter verantwoof. mg van den Preiident, en dezelve Z gl eel nul en kragteloos aantemerken,: refel arende voorts, daar tegen vooV hunne

Tiïlfeï ZOdf1^ nadere aantekeS > demarche te doen, als zy nu of in de? 'd zullen vermeenen te behooren. De Gedeputeerden van Gelderland hebben

Sluiten