Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, O&ober, W

ben hun leedwezen betuigd, dat,deeze conclufie niet met eenparigheid is genomen , en zig verwonderd, dat één der Leden deezer Vergadering tegen eene zo wettige conclufie kan protefteeren, gelaudeerd het gedrag van den Preiident, en beloofd, denzei ven te zullen maintineeren en indemneeren, referveerende hunne nadere aantekening, zo als zy zullen bevinden te behooren.

De Gedeputeerden van Holland, hoezeeï afkeerig, om, door aantekeningen of protesten, van hunne disfentieerende fentimen* ten over deliberatien van deeze Vergadering in derzelver registers te doen blyken , ol wel door contra-aantekeningen of protestet die van andere Leden by eenige gelegen heid te beantwoorden of te releveeren, heb ben nogthans, by gelegenheid van het pro test van Gedeputeerden van Zeeland tegei de geformeerde conclufie van den Prefident gedeclareerd, niette kunnen zwygen, nocl hunne aandoening en verwondering voo Hun Hoog Mogenden te verbergen ove het zo fingulier gedrag van die van Zeeland in het contradiceeren van eene Refolutiè waar by Hun Hoog Mogenden declareeren 'er zal eene Algemeene Nationaale Fergadi ring daargefteld worden : eene Refolutiè die de weldenkende en' verlichte Natie a het eenig fundament befchouwt, waar o het Palladium der Vryheid van het Nede landfche Volk moet gegrondvest wordei en waar toe men met reden zoude moge verwagten, dat alle de Hooge Bondgenoi ten niet alleen eenftemmig, maar ook a

o

sGra;

venha" ge.

i

1

> 1

r r i »

» s

P

r?

»

n )-

Is É

Sluiten