is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MïÓ*

bel

BpRO.

Rcf.L,

Ta tilde

eene

Na..

Co?i~

ventte,

6370 NIEUWE NEDERLANDSCHE

genden gedecemeerd rot confolidatie der AdVifêö van de refpective Provinciën , over het geheele werk der Nationaale Conventie, gelyk die van Zeeland vertrouwen, aanleiding kunnende geevert tot zu'k een hejugchelyk evenement, zy niet zullen nalaacen, dat Rapport, het geen hunne Gedeputeerden zullen ovemeemen, ten fpoedigften te examineeren , en hunne gevoelens daar op ter Generaliteit in te brengen, in die verwagting, dac zy ook by de Bondgenooten de noodige toegeevenheid en heuschheid in deezen zullen ervaaren

Ten welken einds Extract, deezer Refolutiè aan gemelde Extraordinaire Gedeputeerden zal Worden gezonden, zonder refumtie.

Accordeerd met voorfz. Register i

fJVas geteekend,)

W. A. de BE VEREN.

Van den bovenftaande uitfïag der Stem» opneeminge, in het belangryk onderwerp, gaven Provifioneele Reprefentanten deezes Gewests kennis aan die van Holland , en drongen, in goede ronde Zeeuwfche taal, hun gevoelen nader aan , in de volgende Misfive, voerende de zelfde dagteekening ais de e^en vermelde Refolutiè.

VRYHEID. GELYKHEID. BROEDERSCHAP.

MEDEBURGERS ï BYZONDERE GOÉDE VRIENDEN, NAGEBUUREN ew BONDGEjnOOTEN!

Vftfy kunnen ons den alouden titel, waar mede vaormaals de onderlioge brieven in de cor-

res-