is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, OStober. 1795. 637I

respondentie tusfchen de beide Provinciën, Hol- I land en Zeeland, prykten, niet herinneren, zon-! der ons vcor den geest te brengen de heldhaftige s en vereende poogingen onzer Voorouderen, om de Vryheid en Onafhangelykheid der beide Ge- 1 westen refpeclivelyk te verdedigen; zonder te, denken aan die plegtige verbintemsfen , die de j iaaren 1575 en 1757 in de Jaarboeken der beide, Gewesten kenmerken ; en zonder te gelyk met • innige fmert optemerken de verkoeling, die ze-, dert eenigen tyd tusfchen beide Provinciën (of zullen wy zeggen tusfchen derzelver Provifioneele Vertegenwoordigers?) ontftaan is.

Uit het geen wy zeiven in ons eigen Gewest, hier en daar, zien gebeuren, weeten wy, by eigen ondervinding, hoe moeyelyk het zy, zig zelven en anderen in alles te voldoen, altoos een misten middenweg te houden, en de Grondwetten van het Beftuur, die de Verklaaring behelzen der Rechten van den Mensch en Burger, en by alle de Bondgenooten aangenomen zyn, op alle byzondere oroftandigheden toetepasfen en met elkan deren te doen overeen ftemmen. Maar wy hebben ten minften lust en moeds genoeg gehad om de orde en onderschiktheid te bewaren, de Juftitie te handhaven, de vryheid der Drukpers niet te doen misbruiken, en noch door de bedreigingen of loftuiringen der intrigue, noch door ue onberaaden eisfehen der bevooroordeelden ons te laaten . ngen. Hebben ons deeze poogingen den naam van Ariftooratm by deezen en geenen doen verkrygen, wy getroosten ons dit niet ongewoon verwyt, ter liefde van onzen pligt, uit medelyden zelf voor hen, die ons miskennen, om dat zy misleid zyn door uitheemfche Zendelingen, door Schotfchriften en üagpapieren van allerlei aart, en iii bet vooruitzigt, dat men ons eenmaal recht zal Joen De Prcdamatien, dooi bos gedaan, zedert de aanvaarding van ons Pro vifioneel Beftuur, zullen van de zuiverheid onzei Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa oog

JiD-

lELURG.

Misfive

\an

'rov.

lepref.

tan Hol»

'and.