is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6374 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Middelburg.

Misfive

aan

Prov,

Repref.

van. Hol'

land,

j i l

j

1 <

i

4 t ] t ( C

c

I

i

i r I

i

d

2 I

beid perfifteert by deszelfs vorige verklaarirjg van geen Nationaale Conventie te willen , zónder voorafgegaan onderzoek en bepaaling eener Conftitutie.

Getrouwe Tolken van 'sVolks intentie, hebben wy onze! Gedeputeerden gelast, daar van ter Generaliteit ouverture te geeven, en wy zouden berust hebben in de gewoone wys, om zulks ter uwer kennis te laaten komen, indien wy niet gelagt hadden aan het Vaderland en de conièrvatie Ier harmonie tusfchen 's Lands beftuurders ver. "chuldigd te zyn , om alle onze poogingen aaoewenden, ten einde gy uwe Gedeputeerden ter generaliteit met de noodige orders voorziet, om liet toe te laten, dat buiten Concurrentie van ille de Provinciën, de begeerde Conclufie genonen worden.

Hoe toch zoude zodanige Conclufie befiaantaar zyn roet aart der zaak, en met de unie dié le onderfcheiden Gewesten vereenigd, indien anlers dia algemeene Nationaale Vergadering zig oude bezig houden met het Stuur der publieks Maaken? Wy weten niet beter, of aije de Verenigde Gewesten zyn fouverein en onafhange* yk, zy hebben by de unie geen fouveraine rechta afgeftaan, maar Hechts zommige medegeeeld. De onafhangelykheid van Zeeland is by en plegtige Capitulatie ongefchonden gebleven, n by de jongfte Alliantie met de Franfche Reubliek bevestigd. Zal de Nationaale Conventie j weerwii van Zeeland ook over Zeeland heer;hen? Of zal men het overlaaien aan deszelfs oodlot? Heeft men berekend wat men 'cr aan n'sfen zoude, en welke de gevolgen konden zyn ezer roekdooze onderneming ? Zullen magefpreuen ea klanken hulp aanbrengen, als er kragtadige raad en byitand noodig zy ? Zal het Volk ig laaten welgevallen, het geen door deszeffs 'rovifiocede Reprefentanten in deezen gedaan is?

Neen, Medeburgers! om uwes zdfs wii, ontzeg: