Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, November, Ijgg, «tófit

De natuurlyke billykheid, hoe zeer, by veelen miskend , fprak , nogthans, voor den inhoud van het verbod, begrepen in' het volgende

EXTRACT uit de RESOLUTIEN van het COMMITTÉ

tot de algemeene zaaken van het Bond genootfchap te Lande*

Woensdag den 23 November I795.

JJTet Committé tot de algemeene zaaken van het Bondgenootfchap te Lande, in overweeging genomen hebbende, dat, niettegenftaande iq alle gecivilifeerde Landen verboden is , om aan iemand, uit hoofde van bloedverwandfchap of andere betrekking, wegens de misdaaden van een ander, of byzonder wegens de welverdiende ltraf, door den misdaadiger ondergaan, eenige minachting of verwyt te doen, het echter te vreezen is, dat die barbaarfche vooroordeelen nog niet ten eenemaal zyn uitgeroeid geworden; en daar evenwel niets onrechtvaardiger, niets affchuwely» ker is, dan de misdaad of de ltraf van den misdaadiger op onfchuldigen toe te pasfen, en dezelven zo doende te Iaaten lyden voor iets, waar van zy zelfs onkundig en afkeerig geweest zyn. En naardien de Rechten van den Mensch, en de principes daar uit voortvloeyendc, zoplegtig by de Nederlandfche Natie zyn aangenomen, en dezelven volftrekt vorderen, dat aan den eenen kant de misdaadigers naar merites worden geftraft, en aan den anderen kant de onfchuldigen tegen allen overlast van misdaadige vooroordeelen worden befchermd ; zo verwagt het Committé van alle braave Militairen, dat zy getrouw aan deeze geheiligde grondbeginfelen, aan niemand, nit hoofde van bloedverwandfchap of andere beXxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 trek-

'sGra-

Sluiten