is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra-

6 k.

7U

ty\ö NIEUWE NEDERLA NDSCHE

ding der gevreesde onheilen, in afwaetins van een generaal Plan van defenfie, nader vast te (rellen; beflaande gemelde préparatoire middelen voornaamlyk daar in, dat de Generaal Moreau aangenomen had,'naar het gedreigde Frontier te zenden eene genoegzaame magt, om 't zelve te defendeeren tegen de magt, die men konde prajfü* roeeren, dat daar tegen voor als nog geëmployeerd konde worden; en zyn de Leden van het Committé van het Bondgenootfchap verzogt, om provifioneel zorg te dragen dat door het gemelde Committé de meest geëxponeerde Plaatfen aan het Frontier van den Ysfel en Groningen , van het nodige tegen een coup de main worden voorzien.

Dat zy Gedeputeerden , pa gehoord te hebben eene Memorie, door den Generaal Daendeh voorgeleezen, van gedachten waren,, dat, ingevolge de Refolutie van Holland, op den 29 deezer alhier ingebragt, het Befoigne dienaangaadde aangelegd, ten fpoedigften behoorde te worden gehouden ten zy Hun Hoog Mogenden geliefden op de differente pointen, daarin vervat, finaal te refqlveeren.

En eindelyk, dat zy Gecommitteerden Biet kunnen nalaaten, ter kennisfe van Hun Hoog Mogenden te brengen de vernieuwde inftantien, door de Gecommitteerden van Holland m de conferentien gedaan, ten einde de Zevende Halve Brigade, door hunne Principaalen aangefteld, worde overgeno-

m™ W dienSt der refPe#ive Bondgenooten. VYa-rop gedelibereerd zyude, hebben

Hun