Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Har-

derwyk-

Public raken de Am tenaai in de Heerlykheden.

?iS8 NIEUWE NEDERLANDSCHE

groot worden, tot eene gelyke uitkeering of recognitie zullen verplicht zyo.

Dat deeze penningen, waar toe de Eigenaaren der Heerlykheden , volgens origineele Zegel en - Brief, of inmemonaale Posfesfie mogten berechie tigd zyn, wel zullen moeten betaald worden, a's p- van ouds, doch dat dezelven zuilen moeten wors den gedepoflteerd, of geconflgneerd op de refpeftive Secretaryea der Ampten of Diftriften waar onder die Heerlykheden, volgens Art. ö' resforteeren, om aldaar te worden bewaard, tot tyd en wyle de Staats-Commisfie, Art. 8 vermeld, daar over, gelyk mede over de uodere voordeden m gelde, waar toe de Eigenaaren der Heerlykheden, volgens origineele Zegel en Brief of inmemoriaale Posfesfie, mogten berechtigd zyn, en welke by voortduuring zullen worden betaalt, ten ware derzelver aanhoudende voldoening tegen de Rechten van den Mensch en Burger mogten aanloopen, en dus derzelver affchaffiog, tegen behoorlyke fchadaloosftelling, noodig bevonden worden , of dat die geenen , welken met zodanige lasten zyn bezwaard, verkiezen mogten daar van door uitkoop of genoegzaame fchadeloosftelhng te worden ontheven, zal hebben gedisponeerd.

Zullende de aldus ontvangene penningen door de Eigenaaren der Heerlykheden kunnen worden geligt, doch niet dan na voorafgegaane voldoende cautie.

Zo nogthans, dat, al wat gemelde Eigenaaren voor de afkondiging der Afte, houdende de verklaaring der Rechten van den Mensch en Burger, van den 6 February jongstleden, uit voorgemelden hoofde te vorderen hadden , aan dezeiven zal moeten worden betaald.

IV. Dat zodanige Amptenaaren, die hunne Ampten by koop of anderen onereufen tkul mogten hebben verkreegen, en van hunne Poscen door het Vólk mogten worden ontzet, of wel

der?

Sluiten