Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jAARBOEKENi December, 1755. 7173

Niet behoorlyk overdagt, wat de gevol-'i gen aangaat, was dat gedeelte eener Pro^ clamatie, kort naa de Omwenteling afge< kondigd, waarby den Militairen, in 's Lands dienst, vryheid wierdt gegeeven, om, zonder voorkennis, of zonder daar toe verlof gevraagd te hebben van hunne Bevelhebbers, in het huwelyk te mogen treeden. De Militairen aan de nieuwe orde van zaaken, door die verlokkende vryheid, te verbinden, was, klaarblykelyk, de geest dier vërgunninge. Van heilloozé gevolgen ging dit verlof zwanger, die ook wel haast aan den dag kwam. Eene nadere bepaaling, by Publicatie van den 18 deezer, was ingericht ter beteugelinge van dit kwaad.

De Staaten Generaal der Vereenigde Neder* landen, in overweeging genomen hebbende, dat, hoewel, het oogmerk by hunne Proclamatie in dato 27 February laatstleden, waar by aan de Militairen, in 'sLands dienst, wordt gepermicteer, om zelfs, zonder voorkennis of eenig verlof van hunne Bevelhebbers, in het Huwelyk te kunnen treeden, geen ander is geweest, dan om daar door den Krygsman des te meer aan het Vaderland te verbinden, de ondervinding nogthans doet zien, dat zo wel het waar belang van den Krygsman 'zelfs, als de dienst van den Lande vorderen, dat ten voorzeide opzichte eenige hoogstnoodzaakelyke reftrictien en bepaalingen worden gemaakt, vertrouwen mitsdien dat de Krygslieden, in dienst van deezen Staat, genoegzaam penetreeren zullen, aan de eene zyde de moeyelykheden, welke daar mede verzèld gaan, dat de Battaillon» met een te groot aantal Ggg ggg ggg ggg ggg ggg ggg

E.

Sluiten