Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra-

venhage.

Public, wegens de Huvrelykender Militairen.

»

7174 NIEUWE NEDERLANDSCHE

van Vrouwen en Kinderen zyn bezwaard, zo in de Guarnifoenen, by Inkwartieringen of Caferneerirgen, als by het marcheeren vaa dezelven; en aan den anderen kant, dat vooral jonge Krygslieden niet zelden gevaar loopen, om ter plaatfen alwaar zy zig bevinden, even onbedachtzaam als onberaaderi, in het Huwelyk te treedên, en alzo Echtverbindtenisfen aan te" gaan, welke hun weldra tot last verftrekken, en geene andere gevolgen hebben, dan dat zy, Vrouwen en Kinderen niet kunnende onderhouden , in ichuiden geraaken , en fomtyds door wanhoop vervoerd, uit 'sLands dienst deferteeren , arme Vrouwen en hulpelooze Kinderen agterlaatende.

Om alle de voorzeide en meer andere nadeelige gevolgen van zodanige onberaaden Huwelyken van Militairen, in 'sLands dienst, voor te komen, hebben wy noodig geoordeeld, by alteratie van voorzeide Proclamatie te ftatueeren, zo als geftatueerd wordt by deeze:

„ Dat het aan geen Militairen, (de Officie„ ren nogthans uitgezonderd,) die noch den ou„ derdom van 25 jaaren bereikt, noch den Lan„ de zes jaaren gediend hebben, zal vry ftaan, „ in het Huwelyk te treeden, en dat dezelven „ ook in die gevallen altoos verpligt zullen zyn, „ om, wanneer zy voorueemena zyn eenig Hu„ welyk aan te gaan, daar van aan den Raad „ van Adminiftratie van het Battaillon , waar „ onder zy dienen, zes weeken te vooren ken„ nis te geeven, ten einde naar de Perfoonen, „ waar mede zy zig willen verbinden, onder„ zoek te doen, en het gedrag van deselven „ onbetaamelyk bevindende, den Krygsman tot „ het afzien van zodanig Huwelyk "te bewee„ gen, en iogeva! van weigering, hem zyn Pas„ port uit 'sLands dienst, tot voorkoming van „ desorders , te geeven."

En op dat niemand hier van eenige ignorantie soude mogen pretendeerea, verzoeken en ontbieden

Sluiten