Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C3°>

'Ingewortelde Godsdienstige Vooroordeelen, die 'geduurende haar Leeven in deze Waereld, den valfchen grond van haar vertrouwen waren, zy bragt haar te binnen het geen weleer met Lazarus was voorgevallen, zy herinnerde zich aan haare. noch in dezen tyd leevende Broeders, en derzeïver gedrag, — zy had dus beftaan en be.wust zyn. — Niemand zegge, dat dit verhaal van den Verlosfer, maar eene Gelykenis was, Want ook- als dan, wanneer Hy door Gelykemsfen fprak, wilde Hy ons zekere Waarbeden onder het oog brengen , en naar de Gewoonte van dien tyd, door dezelve leeraaren.

En," predikte de Heiland, deze Onftervelykfceid der Ziele niet duidelyk genoeg, in het antwoord dat Hy, naarLuc. XXIII. vs. 43, denfokeerden der Mocrdentaren aan het Kruis gaf ; Foor* waar, Lk zeg u: heden zult gy met My in bet Padadels zyn. Wil men deze Woorden niet van de Onfiervelykheid der Ziele verftaan, welk eenen gezonden zin zal men dan aan dezelve geeven?ïnsgelvks bevestigde Hy deze Waarheid Joh. XI vs. 25 en %6. Ik, zegd Jezus tot Martha, ben de Op/landing en het Leeven, wie in my geloofd zal leeven, al ware bet ook dat hy ftierf; en wie leefd, en in my geloofd, die zal nimmermeerfterven. Hoofdft. VIII; vs. sr. verzekerd de Verlosfer: Voorwaar, Foorwaar ik zeg u: is het dat iemand myn Woord zal houden, die zal den d$od niet zien m de Eeuwigheid. Haalden de Jooden ter Tegenwerping het Voorbeeld van Abraham aan, die ook geftorven was, de Verlosfer beweerd vs. 56 dat Abraham noch leeve, en zich over den Geboorte dag van den Heiland der Waereld, dien hy gezien en beleefd heeft, verblyd hebbe. En hoe duidelyk zyn niet j Jezus Woorden, Matth.

X. vs»

Sluiten