is toegevoegd aan uw favorieten.

Overdenkingen op den dag des Heeren, ter opheldering der H. Schrift, en tot stichting van Nederlandsche christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "O

Waardigheid. — Zyn wy getrouw en naarftig in onze» Arbeid l en verwachten wy geduldig het overige: van den Zegen des Heeren. — Misbruiken wy nooit Gods Gaven, verachten wy nooit het Brood, en bewonen wy ons altoos dankbaar. — Is onze Oogst het eene Jaar niet zo rykelyk als het andere, bedenken wy, dat wy ons Goeds in voorgaande Jaaren hebben genoten, en onze Zonden van Misbruik of Ondankbaarheid, de oorzaak zyn, dat nu onze Voorraad verminderd word. — Worden wy nooit klynmoedig, wanneer gebrek aan Brood ons dreigd, maar vertrouwen wy op God, onzen Vader.—• ln den Hemel zullen wy altoos overvloed hebben, en Gods Volkómendheden vollediger uit alle Zyne Werken erkennen.

Het is Jïrafivaardig, de Gelegendheid tot het Goedé te verzuimen.

Mat Tri. XXV. vs. 18, 30.

"V "fiet flegts hy zondigd die kwaad doet, maar ook hy

die het goed doen nalaat, en de gelegendheid die hy heeft, zyne Plichten naar behooren te betrachten, verzuimd. De Verdeeling der Zonden, in Zonden van van Bedryving en Nalaating, is bekend genoeg. Men | maakt zich aan de eerfte fchuldig, wanneer men te^en : Gods Verbod handeld, en aan de laatfte wanneer men Zyn Gebod overtreed. Jacobuszegdin zynen Zendbrief. Hoofdft. IV. vs. 17, Wie tveet goed te doen, en doet het ; niet, dien is het Zonde; dat is, wie Overtuiging, Inzicht, J Kracht, Middelen en Gelegendheid heeft, om aan het geen God hem heeft voorgefchreeven te voldoen, en hy j maakt daarvan niet dat Gebruik, het geen hy daarvan moest maaken, die is een Overtreeder van Gods Wet.

P 2 i En