Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 235 )

overige, die twintig Jaaren oud en daarboven waren ~ in de Woeftyne fterven, en dat niet zy, maar hunne Kinderen, in her bezit van dit Land zoude komen, naar Num. XIV vs. 27 tot 32. — God is Rechtvaardig en Waarachtig. Het Leeven der Israëlieten was alzo kortftondig, zy wierden door Gods ftraffe, gedeeltelyk in den bloei hunner Jaaren weggerukt, en de oudfte onder hen, bereikten den Ouderdom van zeventig of tachtig Jaaren.

Dit buitengewoon Oordeel Gods, gaf Mojes tot dezen negentigften Pfalm aanleiding. Hy zucht daarin over de Godlyke Bezoekingen die Israël troffen, hy bekendt dat maar weinige de grootte van den Godlyken toorn erkennen, cn hy'bidt den Allerhoogften, dat Hy het Volk de oogen wille openen, op dat niemand, doorde Godlyke ftraffe overvallen, onverwachts en onvoorbereid worde weggerukt. Leer ons bedenken dat wy fterven moeien, op dat ivy verftandig worden; of gelyk de Syriër deze Woorden vertaald: Leer het ons recht erkennen, onze dagen te tellen, op dat wy een wys Hart, in onze Magt verkrygen; dat is, op dat wy een wys Hart verkrygen.

Zyn Gebed luidt eigendyk: Leerd ons onze Dagen rechh tellen. Zo had Lnther in het eerst ook vertaald, docn daarna veranderde hy deze Vertaaling, zekerlyk om de? Eenvoudigen duidelyker te zyn. De Spreekwyze zelve, is bekend genoeg, en ook van andere Schryvers, Sopho: des, Martial, Ovidius, en meer, gebruikr. Mofes bidt. God wille zyn Volk doen bedenken, en wel recht beden ken, dat hunne Levensdagen een bepaald getal hebben dat dit getal niet groot, en de juiste bepaaling ons onbekend zy, en dat dit Leeven niets zy, gerekend tegen de Eeuwigheid. Zy moeiten, bedenken , dat zy onder Gods toorn omwandelen, cn de meefte van het Volk, op de helft hunner Jaaren fterven. Hy wenscht, fat de Israëlieten , door God, op hunne reeds verloope Leevensdagen, mogten worden oplettend gemaakt, op dat zy erkennen, hoe zy met eiken dag, den, van God voor hen bepaalden fterfdag, nader komen. — Dit Gebed veronderfteld, dat Mofes zyn Volk als een ligtvaardig Volk kende, ma r dat hyook geloofde, God kunne hunne Harten wel verFf 2 ande-

Sluiten