Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OIT M XL Jb JÈ 2? M X M G

op den

BAG HEEHEm

No 4$.

Vervolg en Slot van No. 44, OW de Zsnde tegen den Heiligen Geest.

Matth. XII vs. 31 en 31.

Deze Zonde nu is ohvergeeflyk. De Verlosfer zegd t zy word niet ver geeven, noch in deze, noch ihgcenè Waereld. Deze uitdrukking veronderfteld niet, dat op Zonden, die in dit Leeven niet vergeeven worden, na den Dood noch Vergeeving zoude kunnen volgen; maaf zy is eene hlebreeuwfche fpreekwyze, die de geheele? onraogelykheid der Vergeeving te kennen geeft, en nooit betekend. Vcrgel. Mare. III vs. 29. — Dikwils maaken de Jooden in hunne Schriften, van eenen tegenswoordig gen en van eenen toekomftigen tyd gewag. Zy fpreeken Van dtieërly toekomftige tyd, van den tyd des Mesfias $ van den tyd na dit Leeven, en van den tyd na de Opftanding der Dooden. De oude Jooden geloofden, dat tèn tyde van den Mèsfias, alle Zonden zouden Vergeevert worden, Vergel. Matth. I vs. 21. En vermits de Ver-, losfer tor Jooden fpreekt, kan Hy met deze uitdrukking verzekeren, dat voor deze Zonde, ook in den tyd vari den Mesfias, geene Vergeeviag te hoopen zy. Maars de oude Jooden leerden ook, dat ieder Jood kun re za* lig worden; dat nü dén Dood noch Vergeeving gewis tel verwachten zy; en dat de Jood, wanneer hy maar fen aanzien der uiterlyke Belydenis, een Jood bleef, de Vergeeving zyner Zonden, na den Dood kunne erian-* gen. Onder de Zonden, die na den Dood houden vergeeven worden, telden zyookde Godslastering. DiË in het oog houdende, wil de Verlosfer met de bovengenoemde Uitdrukking zeggen: dat de Lastering tegen der* W\* fh Geest f

Sluiten