Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 355 )

van Wangunst en Trotschheid, geheel verhard te zyn, verlooren. Intusfchen was Jefus noch zo langmoedig, dat hy hen, naar vs. 39 noch een Wonder beloofd, namentlyk dat-Zyner Opitanding, om dus alles te beproeven, hen van hun Ongeloof te bekeeren ; en dit laatfte Wonder, had ook by veele Jooden een gewenscht gevolg Handl. II vs. 37, 38. — Eindelyk, de Verlosfer, deBeproever van Hartèn en Nieren, konde zeggen, dat den Pharifeeuwen en Schriftgeleerden, die Zyne Wonderwerken lasterden, cn zich daardoor aan de Zonde tegen den Heiligen Geest fchuldig maakten, deze Zonde, noch in dit Leeven, noch na den dood, dat is nimmer zoude worden vergeeven, dewyl Hy, als de Alweetende, in het Licht Zyher Alweetendheid voorzag, dat geen ,van deze, die Zyne Wonderen aan het Vermogen van eenen boozen Geest toefchreeven, ooit zouden bekeerd worden, maar in tegendeel in hunne Kwaadaartigheid en Lasteringen verder voortgaan, en dus in hunne Zonden fterven.

Zondaar, bedroef niet langer Gods Geest, door uwe Overtreedingen ! — Zwakke Christen, ftel u genist! -*

Waartoe verplicht den Zondaar zyn ontwaakt Geweeten?

Rom. II vs. 15 !>

God heeft ons een Vermogen ingefchapen , waardoor wy in ftaat zyn gefteld onze Daaden te beoordeelen, en of zy al dan niet met Gods Wet overeenkomen, in te zien. Het Geweeten is dit, voor ons allen zo gewigtig Gefchenk. Dit Geweeten beloond ons wanneer wy goed, enbeftraft ons wanneer wy kwaad hebben gedaan. Ook zy, die ten aanzien van Gods Geopenbaarden Wil onkundig zyn, kunnen nochtans door het Gevoel van hun Geweeten tot kennis komen van het zeen recht of onrecht, geoorloofd of ongeoorloofd is. * Ww 2 M-

Sluiten