is toegevoegd aan uw favorieten.

Overdenkingen op den dag des Heeren, ter opheldering der H. Schrift, en tot stichting van Nederlandsche christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 243 >

IW?ihe2fcn ^ .7erfcheidc maaIe*> «en groeten Dag beleefd en gevierd, op walken wy de Mer4hwn7 ding van Gods Zoon, Zyne Komst i [het VleeTch hef dachren. Ons wierd hei geen bv n»hn

voor aien jeius, die, om ons te zangen, od deze Aarrte verfcbeen.-De Aandoeningen die wy gevoeldel wan neer men ons naar de Schrift, een freffefd ZS, deze gewigtige Gebeurtenis C^^JS zy wel van eenen langer duur ? - Zog^n wy wd oveï tuigd te worden van de Waarheid van het gS men ons predikte, en inzonderheid van de Godlyke H00S en Majefte* van dar Kind, het welk, hoewel vafeSrrne Moeder gebooren, in armzalige Windzelen «-wonden 1

zone3V:lenak T' WknS ^ « affifb?' zong, toen de Cherubynen juichten: Eer zy God in de

Hoogte teSuB&ynwtotwnx^

Ook voor ons en tot ons best, wierd deze Heiland /el

wï*.V ,7-Pat wv dan niet deze Dagen met Werken der Ydelheid hadden doorgebragt, noch ons door een ondankbaar Gedrag, Verantwoord?yk gemaak? voor dien Jefus, die eens in de Wolken desHemcTs za

wanne?" Hv ZrV°°\ ^ R^teruoelT^ Tl m » y met.Vu^vlammen zal komen, om alle! wier Harten ook niet door de grootfte Weldaaden kondentonnen worden, rechtvaardig te ftraffen. - I» tegendeel, doen wy dezen Heiland hulde eVkcnnen wv Hem voor onzen Heiland, gehoorzaamen'wde Wetten* die Hy ons als onze Konin|gaf, geiooven

h!l ï ^,,^ Dood* ms Keil en Leeven aanbrengt, dan zullen wy, zelfs noch in de Eeuwigheid .

dezer mZS, vJlloste> ^ op Aarde de Oogmerken Te^en SetZ°TdinS C" Verlosfi"^ ■» zich lieten be? ■toon S^r^nzya Van aHe ZaliS^den,die Gods «oon, onze Broeder, ons verwierf. cbris-