is toegevoegd aan uw favorieten.

Overdenkingen op den dag des Heeren, ter opheldering der H. Schrift, en tot stichting van Nederlandsche christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 250 ) ... /f

bevorderen dan Eensgezindheid en Chrisrelvke Verdraagzaamheid. •> VCi

va££S? HaifiV?eUldé" ™rd ^ ™i den Apostel vermaand. Hy W,I dat zy de Zwakken geduldi* zal dr. gen. en met dezelve in waare Eensgezindheid ktvS Zy was eerst voor weinige Jaaren geplant. Haare Leden be.fto.den u.t Volken, wier Denkwyze en G woon^ zeer verfeh. den, en die eene Nationaale VyMdfchap tegen elkander voedden. De uit het Joodendom bek et de wil Jen noch eenige Mofaïfche fnfteilingen by Ta Christendom, Rêifig onderhouden. De uit het Heiden dom bekeerde, begeerden eene onbepaalde Vryheid Én dit veroorzaakte groot Verièhil en Afteerigheid van el" kander. De zondige Gewoomens konde men n e zo voetdoots uitroeien. Zy die meer vordering in he ChrS

te verheien, aan die noch eenige oude Zwakheden zicht-

Én o^jf CU hiCr- mf0M een'zekcr Wantrouwen. Ln om de droevige Gevolgen die hieruit zouden kunnen

lfeQPf^W dC Ratelde bovenaf genaaide gewignge Les'.

Het verwondere 11 iemand,dai/Wwaan zyn Voorffe? de gedaante van een Gebd of IVauch geeft/ want d is jets eigenaart.gs m zynen Styl, en in meer gevallen zyne Gewoonte, voornamentlyk wanneer hy aan Zwakken iri h Geloo.1 febryfr, Hy noemd t God, den God van Ver* duldtghetden Vertroosting, of den langmoedfeen en vertrustenden God, om dat Hy ons in weerwil van onze vStZln.ZwatJï^fn geduldigdraagd, en in alle onze Bekommeringen lietderyk vertroost; omdat, gelyk alle goede en volmaakte Gaven van Hem komen, Jac.Ivs 17

Sn Sn rW°S' ^ ^ die G°d ^ M

Harten moet werken; en omdat Hy wil, dat wy ors * ten aanzien der Zwakken in het Geloof zullen oeif,nen. Zo word ook Gods Geest, Jef XI vs. De Geest van VVy.heid en Verftand , de Geest van Raad n Steriae de Geest der Kennis en der Vreeze des Heeren genoemd, en God, Phil. IV vs. 9. ï Thesf. Vm « de God van Vrede, 3'

De