Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 254 )

derftellen. Misfchien zegd men: dat flegts de Apostels en de Getuigen, de Martelaars voor de Waarheid, tot deze Opoffering verplicht waren, maar wy van deze Wet vryzyn. Nadeelig Zelfbedrog! verkeerde Gevoelens! wie zyn zy, van die de Verlosfer vorderd, dat zy zich ze ye moeten verlogenen, wanneer zy Zyne Tongeren willen zyn? Luc. IX vs. a3. Wie zyn zy, 'die Jefus aanfpoord, om Zynen Naam alles te verhaten ? Wie zvn zy, die door zo veele Schriftuurphatzen overtuigd worden van de Noodwendigheid, zich geheel aan hunnen Schepper overtegeeven ? Wie zyn zy, die de Apostels van Jefus, zo nadrukkelyk, zo by herhaaling, aan hunne Verplichting doen denken, zich aan hunnen Verlosfer, en niet aan de Waereld, niet aan den Satan op te offeren? Wy, wy zyn het, met die de Heer fpreekt; wy Zyn ha dieHy tot eenen Plicht vermaandt, voortvloeiende uit den Aart cn Natuur van het Christendom. Wy zyn Schepzels van God. Kan ook wel een Schepzel weigeren, zich aan den Dienst van zynen Schepper toeteweyen? Van waar ontfingen wy ons Leeven, van waar de Goederen, die voor ons zo veele bekoorlykheden bezitten? Wie fchonk ons de Krachten van onzen Geest, en alle Vermogens van onze Ziel? Aan wien hebben wy onze Leden te danken, die het Gebouw van ons Lichaam zo konftig verëenigen, en tot een zo heerlyk Geheel maaken? Van wien hebben wy alle deze Gefchenken, die wy weigelen den Heere op te offeren? Is het niet juist onze Schepper, de Heer wiens Eigendom wy zyn, onze hoogfte Weldoender, onze Onderhouder, die ons toeroept: Myn Zoon, geefmy uw Hart; die ons opeischt, Hem dat te geeven, wat Hy ons flegts leende, en niet ten Eigendom gaf-

Wy zyn Zondaars. En, o hoe welgegrond is de Gevolgtrekking die wy hieruit afleiden! Offerd Hem het Kwaade op, dat gy in u vindt, en laat het, gelyk de Brandofferhanden, geheel door de Vlammen verteerd worden. OfFerd Hem op de bedorve Driften van uw Hart, uwe Genegendheid tot de Zonde, uw Vermaak aan de Wellusten, offerd Hem op uwe geheele Ellende, van welke gy wenscht bevryd te worden. Wy

Sluiten