Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tS Db ONVOLMAAKTHEID van de

lettendheid van den besten zelfs dikmaals uitlokt. Jaa zy laaten het veelal niet ontbreeken , nogte aan beloften , nogte aan bedreigingen , om den wélmeenenden menfeh tot het fchynfchoone over te haaien , en van het fchynkwaade af te trekken ; ofte geeven hem alle redenen aan de hand , om zich by het doen van het kwaade , het geen hem aangenaam en voordeélig is, te rechtvaardigen ; dat is , hem daarin voor onfchuldig te verklaaren , of voor op verre naa zoo ï'chuldig niet, als men dat wel zou willen uitkryten ; ofte althans , dat de fchaade , die he: iemand , ofte de Stad van God doen zoude , zeer klein , naauwlyks te noemen is, en gewiffelyk met veel gemak te herftellen. En dit is de bron van menigvuldige misvattingen en gebreken , die de Godsvrucht van den braaffien Heiligen in dit leven noch veeltyds aanhangen.

Somwylen naamlyk , fiellen zich zekere daaden in fchyn zoo fchoon , zoo onfchuldig, zoo aangenaam, zoo nuttig voor, en daar koomt zoo weinig zvveems van wantrouwen in hem op , dat het in dit geval, waarin hy zich bevind , in die fterkte te zoeken , by voorbeeld , zyn eer, voordeel, vermaak, enz. onbetaamlyk zou weezen ; dat hy niet eens denkt om de zaak behoorlyk naa te gaan , en van de andere zyde regt te weegen , ofte lang genoeg te weegen. Hy befluit, maar tast mis. Dat is , het geen de

Apos-

Sluiten