Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Christus de eerfteling

gedaan word , dat de godvruchtigen jöfct zullen zyn als menfchen die Jlaapen , vry van die zorgen en aandoeningen en verdrietJykheden, en dat, fehoon wy een tyd lang gééne aandoeningen van ons lighaam hebben ofte door hetzelve iets tot verheerlyking van God uitvoeren zullen , nogthans onze ziel .' zal overblyven , en wy , weder opgewekt, zullen zyn als menfchen, dewelken met vernieuwde krachten ontwaaken , om God zoo veel te beter te kunnen zien, en zoo veel te meerder tot verheerlyking van God te kunnen toebrengen.

Van dit alles hebben wy niet alleen eene plechtige verzekering van des Heeren Apostelen , maar ook een onwrikbaar onderpand in de opftanding van J. C. Wy maaken met Jezus (als het ware) famen een eenig meesterftuk uit. Hy is als het begin. Wy zyn 'er het einde van. Wy zyn, met den Heere Jezus, als één lighaam. Hy is het hoofd, wy zyn de leden, zyne opftandingbeWyst, dat Hy heeft genoeg gedaan , en by gevolg dat wy, die zedelyk met Hem één zyn, in den dood niet zullen gehouden worden.

Laat het dan waar zyn, dat wy eens zullen moeten fterven;, welk eene troost is het, dat wy alleen.zooyWpe» en zoo veel zekerheids

Sluiten