is toegevoegd aan uw favorieten.

'sMenschen ingang tot heerlykheid, om, in het toekomende leven, Gods beeld in volkomenheid te wezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal worden ten geenen dage. 9£

de menfchen tot de zaligheid te bereiden, zal vervangen worden. Waar mede dan wel zou kunnen beftaan, dat dit koningryk in eenen anderen zin , dat is om dat de huishouding der genade zal ophouden, een einde zal neemen.

Voorts als de Heer Jezus, eindelyk,; eens zelf zal Gode ondergedaan worden, dat is dat zyne regeering over het Ryk der • genade eens zal een einde neemen , dan is het zeker, dat Hy tegenwoordig alles regeert ten beste van de geenen, dewelken zich van zyne genoegdoening en onderrigting willen bedienen. Dan betaamt het ons ook daar naa te trachten, dat wy onderdaanen van zyn koningryk worden, zoo wy het niet zyn, en dat wy het blyven, wanneer wy het zyn, want zyne regeering bedoelt niet anders, dan ons in het bezit te ftellen van die heerlykheid, dewelke Hy ons als Hoogepriester heeft verworven, en als propheet heeft aangekondigd met aanwyzinge van den weg, om in derzelver bezittinge te geraaken. En deeze is voor ons van het hoogfte belang en onontbeerlyk;en het is mogelyk niet alleen, maar zeker, dat wy, door Hem voor onzen koning aan te neemen , daar toe met de daad geraaken zullen. Om hier toe te komen, is boetvaardigheid en

ge-