is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkboek, ten dienste van de christelyke gemeente, toegedaen der onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2s Euangeliè'n en Epistelen

en fprak: heb geduld met my! ik wil 't u altemael betalen.

30. Doch hy wilde niet; maer ging henen, en wierp hemindegevangenis,totdat hybetaelde wat hy fchuldig was.

31. Maer toen zyne inedekncgten zulks zagen, werden zy zeer bedroefd, en kwamen , en bragten voor hunnen Heer alles wat 'er gefchied was.

32. Toen ontbood hem zyn Heer voor zich, en fprak tot hem: gy fchalkachtige Knecht! alle deze fchuld heb ik u kwytgefcholden, dewyl gymybadt:

33. Zoudtgy u dan ook niet ontfermen over uwen medeknegt, gelyk ik my over u ontfermd heb ?

34. En zyn Heer werd toornig, en leverde hem aen de pynigers over, tot dat hy betaelde, alles wat hy hem fchuldig was.

35. Alzoo zal u myn hemelfche Vader ook doen, is 't dat gy niet vergeeft van harten, een iegelyk zynen broeder deszeifs feilen.

Epistel op den XXII. Zondag na het Feest der h. Drie-eenheid, Filipp. I. 3.

3.Tk dank mynen God, zoo dikwyls ais ik uwer X gedenke;

-4. 't Welk ik altyd doe, in alle myne gebeden voor u allen, en doe dat gebed met vreugde;

5. Over uwe gemeenfehap aen het Euangelie van den eerften dag af tot nu toe;

6. En heb van dat zelve een goed vertrouwen, dat die, die in u begonnen heeft het goede werk, »t ook volbrengen zal, tot op den dag van Jezus Christus :

7 Gelyk het d m my behöorlyk is , dat ik in diervoege van u allen houde ; omdat ik u in myn harte heb, in deze mynegevangenisfe, in welke ik. het Euangelie verand'woörd en bevestig, als die gy allen met my de genade deelachtig zyt.

8. Want God is myn getuige, hoe ik naer u allen verlange van grond des harten, in Jezus Christus.

9. En om dat zelve bid ik , dat uwe liefde nog meer en meer ryk worde in allerlei erkendtenis en «rvarenheid:

JO. Op-,