Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de inzegening der Predikanten. 34}

dezelve onderhoudt; hebt ook inzonderheid in deze Landen uw rtglzinnige Gemeente geplant , en tot hier toe vaderlyk befchermd: gelooft moet gy zyn, O Heer! dat gy dezen onzen lieven Broeder tot eenen Medearbeider in uwe Gemeente uitgezonderd, en alzoo de Gemeente bezorgd hebt. Wy bidden u, 0 God', wil des duivels listige aenflagen verfoor-en, waer mede hy uwe Gemeente zoekt te verdrukken! Bewaer ons voor vervolging! Befcherm ons voor vervalfching der leere en der h. Sakramenten l Keer alle epikurifche verachting uws naems af.' Help, Heer! dat uw woord zuiver gepredikt , en de fakramenten regt bediend worden ! doe ons de deur des woords open , opdat wy veel aendachtige en yverigi Christenen mogen hebben ! Heer', wees dezen onzen Broeder en Medearbeider inzonderheid genadig ! bewaer zynen ingang, vorder het werk zyner handen ! Sta ons Heer ! al te stomen by, opdat wy getrouwe Huishouders in uw huis mogen bevonden worden , en ons. en onze toehoor er s zalig maken, door 't verdienst van uwen lieven Zoon, Jezus Christus! Amen !

Laten wy hart en item verheffen, en metprxxvn. eikanderen zingen den 67. pfalm: d\rfgoedel> God fchenk ons genaê , en zynen dierbren zegen; enz.

Ontvangt den zegen des Heeren :

De HEER zegene u en behoede u! Desam.vu HEER late zyn aengezigt lichten over u, e»vers 24. zy u genadig! De HEER ver heffe zyn gezigt op u, en geve u vrede 1 Amen. 2H

Q * HET

Sluiten