is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der Heilige Schrift.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loc. 23 vs. 41.

Luc 16 vs. 26.

1 Joh. 3' vs, i, 2.

Matth. 13 vs. 43.

Oper.b. 7 vs. 16,17.

2 Petr. 3 vs. 13. Joh. 14 vs. 2.

Openb. 21 vs. 7.

Jef. 62 vs. 5»

94 Zevende Hoofdstuk.

zullen in dien afgrond geworpen worden, alwaar de duivelen zullen geftraft worden.

Daar.zeil ieder een ontvangen, wat zyne daaden waard zyn. leder een zal inzien, dat hy, by zyne boosheid, niet zalig konde zyn, al ware het ook, dat God hem wilde zalig maaken. Dit is die groote kloove, die tusfehen de zaligen en rampzaligen bevestigd is. Dit is de hel, die van eeuwigheid tot eeuwigheid zal branden. Zy is des te verfchrik.'yker, hoe meer de godlooze, in dit leven, met haar den fpot heeft gedreeven.

Maar de rechtvaerdige zullen met Jefus in zyne vreugde ingaan. Zy zullen Hem gelyk worden, want zy zullen Hem zien, gelyk Hy is. Zy zullen blinken gelyk de Zon, in huns Vaders ryk. Hun zal niet meer hongeren noch dor ft en; ook zal op hun niet vallen de Zon, noch eenige hette. Zy zullen voor den ftoel van God treeden; dit heet, zy zullen hun burgerrecht en inwooning in alle hemelen hebben. Want, in den nieuwen hemel en in de nieuwe aarde, die wy, naar Jefus beloftenis, verwagten, zyn veele wooningen. Alle droefenisfen der aarde zullen vergeeten zyn, of liever, zy zullen in vreugde en lofzangen verwisfeld worden. De Zaligen zullen alles beërven. Ge~ lyk een bruidegom zich verheugt over zyne bruid, zo zal de Heere zich over hen verheugen. Alle hunne verftandtyke vermogens zullen, door de kennis van de groote Godlyke werken, en door de vreugde , en door de liefde , en door de aanbiddenswaardige regeering van den Heiligen Geest, voortreilyker en edeler worden. Hunne neigingen zuilen altoos heiliger en Gode gelykvormiger worden; en

aan