Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *6 )

dienst, kundig mensch, wel, ja, onvoldoende, doch daarom geenzins valfche voortellingen van de leere der waarheid, gelyk nader blyken zal. UWEd. heeft dan vergeeflche moeite gedaan, om den oplettenden leezer te doen gelooven, dat dit, de „ mensch, heeft reden, om zyne rede te wan,, trouwen, en haar het oppergezag uit de hand ts. „neemen, om dat hy van natuure niet anders, „ dan zich valfche voorftellingen van zaaken, die „ den Godsdienst betreffen, maaken kan," dat, zeg ik, dit, „ eigenlyk de zaak is, welke het groote ,, hoofdverfchil zal uitmaaken."

UWEd. gaat dus voort. „ Ik zal derhalven ook „geene, poogingen in 't werk fielten, (gelyk U. „ H. G.fchynt verwagt te hebben*) om te toonen, „ hoe de invloed der zinnelyke dingen het welge,, grond oordeel der menfchen, dikwils van eene „ evenredigeuitwerking doet verfieken zyn; hoe wel de tegen-redenen, door u aangevoerd, my ook „ hieromtrent geenzins van gedachten hebben doen „ veranderen?

Hoe heb ik het, myn Heer? Ik zelf geef toe, dat de invloed der zinnelyke dingen het welgegrond oordeel der menfchen, dikwils, van eene evenredige uitwerking doet verteken zyn, UWEd. zal derhalven, wat deeze Helling, zoo als ze daar ligt, betreft, geene tegenredenen in

myn

Sluiten