is toegevoegd aan je favorieten.

Aanmerkingen van G. Bonnet, op het tweede stuk des briefs van [...] Paulus van Hemert, over de rede, en haar gezag in den godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 89 )

ver van den weg der waarheid *yt afgeweeken, als my, vooral hier uk, gebleken is, en Ge U, door listige, maar te gelyk loffe, redeneeringen, dermate hebt laaten vervoeren, dat het zelfs, (houdt my deeze welbedachte uitfpraak ten besten) met uwe erkende kundigheden, en fchrander oordeel, niet kan overeen gebragt worden: ± zeg hoe zeer my dit fmert, het zal my echter een'bvzonder genoegen zyn, myne mede-Chnstenen die op de leere der verzoening, en de verborgenheden des geloofs, hoogen prys Hellen , te doen zien, hoe ydel de poogingen zyn, welke aangewend worden,ter ondermyning van die gronden, waar op zy de hope hunner zaligheid gevestigd hebben.

De laatfte byzonéerheid, in uwen brief voorkomende , die ons eerfte hoofdverfchil niet raakt, is deeze: Dat ik te onregt beweere, dat, volgens deeze uitfpraak. „ Indien het onderwys der natuur „ voor de menfchen , zoo als ze nu ter waereld komen, niet genoegzaam is tot zaligheid, dan „ deugt Gods plan niet," UWEd., overeenkomftig uwe eigene begrippen, in uwen eerften brief verfpreid> verder moet gaan , en onbewimpeld zeggen, Gods plan deugt niet. Bl. 345"366F 5 Gy