Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de BRAAKMIDDELEN. 349

Ook wel in deezer voegen :

Pulv. rad. afari gr. xx vel xxv. lartari emetici gr. j. vel ij. Arcani duplicati gr. v. vel vj. M. exhibe in cerevi/ia uno pro hauflu.

Het afarum is een allervoorrreflyksc braakmiddel in langduurige koortfen, om dat her alle t'zaamgepakce, lymige en taaije ftoffen ontbind, verdunt en los maakt; doch allervermogendst wordt het in derdendaagfche koortfen bevonden.

De Natuur heeft dit middel boven andere verrykt, niet alleen om braaking te verwekken, maar met nog een byzonder en aan hetzelve alleen eigen vermogen, om het geweld der gemelde koortfen uitneemend te verzagten en te doen bedaaren; inzonderheid wanneer men, in derdendaagfche, zes of agtuuren voor den aanval, het braakmiddel ingeeft en naar gelang van zaaken herhaalt.

Het afarum word daarenboven ook een keurig braakmiddel bevonden in koortfige benaauwdheid, (zie boerhaave Sect. 634>, in cachexia, hyl drops, icterus, apoplexia ferofa, glutinofum fpon. taneum, en in alle gevallen, daar eenige meerdere prikkeling nodig is.

Men dient bedagt te zyn, dat men noch de bladeren , noch de wortels van afarum moet laaien kooken, dewyl dan het braakvermogen geheel en al verlooren word. VII. deel. g jj

Sluiten