is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JJNMERKINGEN

O V E R DE

HONDS-DOLHEID,

DOOR

P H. J. L O O F F,

Medicinae Doctor te Groningen.

HOOC EN ZEER GELEERDE, ZEER BEROEMDE HEEREN!

33 v gelcgentheid dat wy den gepasfeerden zomer in deze Provincie, voornaamlyk in de Oldampte, zeer veele dolle honden gehad hebben, en welken ook aan vee en menfehen veele fchade hebben toegebragt, waarom ook door de Magiftraat bevolen wierd de honden voor een tyd van twaalf weken vast te leggen: zo heb ik niet ondienftig geoordeeld om voor het Ioflyk Genootfchap Servandis Civibus myne aanmerkingen aangaande de oorzaken der hondsdolheid open te leggen, om te dienen tot aanleiding van eenige nuttige proefneemingen daaromtrent, en uit dewelke zekere gevolgen ten algemeeneh voordeele getrokken zullen kunnen worden : zullende daar na een geneesmiddel opgeeven, het welk, offchoon in onze Provincie vry wel bekend, nogthans, gelyk ik heb kunnen merken, in andere landftreeken geheel onbekend is gebleeven, en echter wegens zyne byzondere dienst, eigenMm 4 fchap