Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARNEEMINGEN. 557

volgen. Maar om door de ondervinding althans de groote kragt van dit middel aan te toonen, zal ik twee voorbeelden bybrengen, my voor veele jaaren medegedeeld door den Wel Ed. en zeer geleerden Heer c. e. muller, weleer beroemd Medicus tot Amfterdam. Het eene was een man buiten de Zagemolens-Poort, en de ander een man buiten de Raam-Poort; dog op verfcheiden jaaren. Deze beiden waren zeer onpaslyk, maar zonder te weeten wat hun fcheelde. De vrouw zeide aan de Doctor, myn man kan niec drinken; het fcheeld hem in de keel, enz. De Heer muller liet een bierglas met fchoon water brengen, en bood hec den man aan , waarop dezelve fterke convulfiëa kreeg, het welk den Heer muller cerftond ce kennen gaf, dac die man de watervrees reeds hadt, en van een dolle hond gebeten was, hec welk hy ook aan de vrouw te verftaan gaf, en welke daarop antwoordde met groote ontfteltenis; dat is waar, maar wy wisten niet dac het dier dol was, het was maar een klein hondje; en het was gefchied voor byna zes weeken.

Hier op nam de Doctor zelfs de moeite om het gemelde middel, het welk hem bekend was,te bereiden , om zeker te zyn van deze eerfte proeve. Het was nu de derde dag der hydrophdbie. De man nam het in zonder veel moeite, en ziet, een zeer korten tyd daar na eischt hy te drinken, en dronk rykelyk over een pint zuiver water, uit een ruime

VII. deel. Nn melk-

Sluiten