is toegevoegd aan uw favorieten.

Eerste antwoord van G. Bonnet, aan [...] P. van Hemert, op zyn [...] brief over de rede, en haar gezag in den godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

maar, hier in is zyn dwaaling gelegen ; hy heeft van het aanbelang dezer gevolgen dat bezef niet, 't welk hy hebben moest, om zyne keuze wel te bepaalen ; nog minder kent hy het waare fchoon der deugd, en 't verfoeilyke van de ondeugd, op zulk eene wyze, als noodig is, om de eerfte te konnen beminnen, de laatfte te fchuwen: iets, dat by een opregt Christen, min of meer, plaats heeft, daar hy gezet is op heiligheid , niet flegts wegens de gevolgen, maar, om dat hy de heiligheid, op haar zelve, als een voornaam deel van zyne zaligheid, befchouwt. Hoe ver nu zulk een mensch als UWEd. ten voorbedde bybrengt, daar van af is, en by gevolg, hoe zeer zyn verftand moet bedorven zyn, blykt ten klaarften , uit het geen UWEd. daar by voegt: dat, naamlyk, de bekoorlykheid van eenig genoegen hem zyne oogen doet fluiten, en in het kwaad volharden. Hy fluit zyne oogen! dit zal zeker zyn voor de gevolgen van deugd en ondeugd : doch die zelfde oogen zyn open; met dezelve ziet hy de bekoorlykheid van eenig genoegen, en dat met zoo flegt een gevolg ! Hoe komt dit? Als zyn verftand wel gefteld was , zou dit dan mogelyk zyn? zouhy' dan niet zoo wel het bekoorlyke van de deugd en haare gevolgen inzien, als hy nu bekoorlykheid meent te zien in iets, dat hem,tot boosheid vervoert, en in het kwaad doet volharden? Laaten de zinnen, laaten de driften , hier in al een groot aandeel hebben, evenwel, zoo lang wy dien mensch, als vry en redelyk werkend, ons voordellen , moeten wy de reden van zulk €ene ongelukkige bepaalinge allereerst in het verE 5 ftand