is toegevoegd aan je favorieten.

Eerste antwoord van G. Bonnet, aan [...] P. van Hemert, op zyn [...] brief over de rede, en haar gezag in den godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 199 )

blik over deeze beteekenis bevreemden: zoo ook fpreek». * Judas in zynen korten brief, van zekere ^UZuo), " en noemt hen verder wsw-ot. (M der» " geest niet hebbende; feilende dus , even gelyk " Paulus, de natuurlyke en de geestelyke menfchen " tegen eikanderen: en in dien zelfden zin fpreekt 3 Tacobus (H. liiVlfc als hy de -vysheidder genen, Idie aan nyd en twistgierigheid den teugel vier en, ' voor eene co$Ik ixiyuK, ^o%m, 3*ik»«fê>W* d.

i. eene aardfche, natuurlyke, duivelfche , zvys-. „ beid verklaart."

UWEd. volgt in deezen den Heer Vitringa (c) van u ook aangehaald Dan, ik behoe¬

ve U niet te zeggen, hoe zeer die uitmuntende Godgeleerde de leer van het oorfpronglyk bederf der menfchelyke natuur, en van de volftrekte nood-, zaak eener boven natuurlyke werking van Gods. Geest ter herftelling van den mensch , verdedigd heeft Vermits nu by Hem alle onwedergeboorne

M-J™ -m**> dierIyke menfchen' ^ ^ ef

volg ook die heidenfche Wysgeeren, welke de deugd beoefenden, en 'er zich op toe leiden, om, hunne driften te bedwingen, of wel geheel te onder te brengen; 't gene hy opzettelyk betoogt*»:, zoo verwondert het my, dat UWEd. de gelegenheid niet heeft waargenomen , om aan te toonen, dat die gtoó"te man wel gelukkig is geweest in het bepaalen van de beteekenis des woords t£u#rc$s ,

maat

(O Obf. fac. L. Ut C. Xt. $, 5-, (O Bl. P3r. CO MI. c' §• 3-

N 4.