Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

Godlyken Verlosfer, rechtftreeks in zyne eère en hoogheid, en dus van ter zyde, de duidelyke en . klaare, ja, de alleen zaligmaakende leere van 'sHeren H. Woord, in deszelfs Godlyke waardigheid, ten Iterkften aan ; hoewel zy van nader by, en naauwkeurig befchouwd, eene verfoeijelyke logenleere,; en een verpestend vergif voor de waarheid is.

Zie daar, Leezer! het geval. Onder de aankleevers van het nieuwe dwaallicht worden 'er gevonden, die zich niet ontziende volgende drogredenen te voeren : men vraagt: „ Is God niet almagtig? Bezit God, uit kracht „ van zyne almagt het vermogen niet, om eenen mensch tot het Middelaarsampt aftezonde„ ren, den zelven in eenen geheel onzondigcn „ Haat te bewaaren, en aan den zelven alle die „ volmaaktheden meede te deelen, die hem in „ ftaat ftellen, en bekwaam maaken , om aan „ dat groote doeleinde van God te kunnen vol,, doen? En kan daaröm aan zoodanig eenen, tot zulke verheevene doeleinden gefchapenen, 9, mensch, den Naam van Gods Zoon niet byge,, legd zyn?"

Ik ben onderricht, dat dit voorftel, zoo als het daar, door my, mynen Leezer word voorgelegd, in eene byzondere byëenkomst, van eenen aankieever van het hedendaagsch gewaand Nieuw Licht, aan anderen, niet met de dwaalingen van dat N. Licht befmet, is voorgefteld. En het voorftel is my letterlyk zoo voorgekomen, als ik het hier boven woordelyk beb afgefchreeven. Wie dit voorftel gedaan hebbe, en met welk een oogmerk, hetzelve geöpperd zy, is my niet gemeld. Ik vind my dus in ftaat, zonder eenige perfoneele betrekking, eenig en alleen het voorftel zelve te befchouwen, te ontleden, en het vergif, dat daarin ligt, regtftreeks, te beantwoorden.

Een kundig en naauwkeurig opmerker loopt geen gevaar, zoo lang hy op zyne hoede is , door deeze drogredenen te worden weggefleept: wanthy, die flegts eenigzins den fchakel der Heilige waarheden

Sluiten