is toegevoegd aan uw favorieten.

De lasterschriften door de voorvechters van het gewaand nieuw licht. Onder de naamen Arnold Carel Fredriksfeld en Martinus Fels, uitgegeeven, beantwoord.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 93 )

>zvn om, op den ftoel der Waarheid voor eene verkeerde Leezinge in den text, even veel grond, als vóór eene waare te ftellen, en daar op eene ge» waande waarfchuwinge te bouwen.

Dien fnaar durfden ook Fels noch Fredriksfèld" te roeren; want dan zouden zy genoodzaakt geweest zyn, zich in dit onderzoek te mengen, en verpligt geweest zyn, te erkennen, dat'er heden ten dage zodanige 'Handfchriften, die dien naam, met recht, verdienen, niet meer zyn: dat de hedendaagfche Affchriften van die oudheid niet zyn , die noodzaaklyk tot een echt Handfchrift behoort: dat de tegenwoordig genaamde Handfchriften flegts Affchriften, en Affchriften van Affchriften , oi. Copiën van Copiën zyn. Dan zoude het gebleeken hebben, dat, dat geene,dat hedendaagsch Oordeelkunde doorgaand genoemd word, op zyn best ge!nmen geleerde Beuzelingen zvn. En eindelyk,

Be waarschüwinge van ds. baum,

niets dan die geleerde beuzeltaal inhoudende, VAN ALLEN GROND VOLSTREKT ONTBLOOT is • gelyk ik in myne Aanmerkingen van bladz. 50 tot 57. beide ingeflooten, onwederfpreeklyk beweezen heb,het geen ik mynen onpartydigen Leezer ten vriendelykften verzoek naar te zien, en met den vereischten aandacht met myne gezegden , 'hier ter plaatfe te vergelyken. En men zat by ondervindinge zien, dat ik gegronde en wel onverdachte waarheden gefchreeven heb.

Een ftuk kan ik niet onaangeroerd laaten. Dit betreft myne eere, en goeden naam. m. Fels befchuldigt my, dat ik de Woorden van Ds. Baum, met betrekkinge tot den Wel Eerwaardigen, nu zaligen Heere Jasper de Hartog, zoude hebben verminkt; en hy geeft te kennen, dat ik het gezegde van Ds. Baum zoude verdraaid hebben. Hier in fnaart hy de waarheid. Het is zoo niet, m. Fels'. Gy vraagt wel : ,,Maar waar zegt de braave Baum , dat j. de Hartog niets, hoegenaamd " niets, van eene verfchillende leeswyze in deeze " plaats konde weeten ?" En waar,m.'Fels 1 vraag 9 ik