is toegevoegd aan uw favorieten.

De overëenstemming van de Heilige Schrift met de gezonde reden in de leerstukken [...] aangaande de zonde en de genoegdoening.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Be natuur en het Oogmerk der firaffen. 75,

eene lange reeks van gevolgen met de zonde aanëengefchakeld : om dezelven te overzien, wordt 'er veel verftands, en veel nadenkens vereifcht, ja dikwijls zullen oeeze beiden de fchakelen niet ontdekken, waardoor een afgelegen gevolg met eene afgelegene oorzaak faamenhangt, wanneer de on- * dervinding (die altoos, wanneer bet ook maar ondervinding van anderen is , eene treurige lccrmecsteresfe is)'er niet bij te hulp kwam., De Arts zal niet eens ten vollen kunnen verklaaren, en van vooren bewijzen, hoe'het komt, dat die fchandelijke uit Amerika tot ons overgebragte ziekte , wier vergift in alle andere gevallen zoo ongelooflijk weinig befmettende is, juist door den bijflaap aandeekt,' maar hij weet het alleen door de ondervinding: of dat vroege uitfpattingen in de jonge jaaren ook zonder zulk eene befmetting de vreeslijkde verderving der gezondheid te wege brengen, ook dit zoude de Arts niet kunnen bewijzen, wanneer het de ondervinding niet leerde. Ondertusfchen heeft elk mensch dat fcherp verftand en die kundigheden niet , die hij ten grondflag moeste leggen, om daaruit verder te befiuiten: in waarheid het kleinfte gedeelte der menfchen kan het maar hebben, of liever in die jaaren verkrijgen , wanneer de fchade al geleeden is: maar zullen zij het dan ook gebruiken, om die onaangenaame waarheid te ontdekken , dat.de zonde, die hun zoo ftreelende en aanlokkelijk fchijnt te zijn , nadeelig is? zullen zij in/dc drift, die hen verrascht, zich den tijd neemen, om deeze lange wijsgeerige onderzoekingen te doen? liet gaat den zondaar, als iemand, welke in het fchaak-fpcl êenen verkeerden flag doet: deeze verkeerde flag

doet