is toegevoegd aan uw favorieten.

De overëenstemming van de Heilige Schrift met de gezonde reden in de leerstukken [...] aangaande de zonde en de genoegdoening.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet voljlrckt onvergeevelijk te zijn? 95"

hebben, (van de gevallene Engelen) voor, als zulke , die onverbiddelijk en met alle geftrengheid voltrokken zijn. Maar dit denkbeeld is evenwel zeer opmerklijk: hoe meer de zekerheid der ftraffen toeneemt, des te meer houden zij van de zonde te rug , en elke verwachting van begenadiging verzwakt haaren invloed! Verbiedt God de zonde uit goedheid , zoo moeste Hij uit hoofde van even die goedheid de ftraffe der zonde nimmer kwijtfcheldert ! — — — Dit alles is in het algemeen waar, zoo Hang wij niet aan den mensch , zoo als hij is , denken; maar deezen zouden onvergeevelijke ftraffen maar dieper in zonde en ondeugd van allerleije foort ftorten. P>ezwaarlijk is 'er een mensch van die jaaren , die voor opzetlijke zonden vatbaar zijn , welke nooit eene opzetlijke zonde zoude gepleegd hebben ; en ik denke , dat het niet eene enkele , maar veele en herhaalde zullen zijn. In dit leven , dit zien wij klaar bij ondervinding , is niet de tijd der Godlijke draffen, maar indien God ftraft, het gefchiedt na den dood : leerde ons nu een Godsdienft, dat alle ftraffen der zonden onvergeevelijk zijn, zoo moesten wij allen , hoe veel vlijts wij van nu af aan beftcedden om alle Godlijke wetten te gehoorfaamen, eene ongelukkige toekomd na den dood verwachten, en haar met eene foort van wanhoop te gemoet gaan. Men behoeft maar op zich zeiven acht te daan, om gewaar te worden , wat het gevolg dier wanhoop zoude zijn : de toomlooste oeffening van alle die zonden, die ons aangenaam waren, of waartoe wij fterke driften hadden ! Hebben wij wegen reeds gepleegde roisdaaden eene zekere en zwaare ftraffe te wachten , en moeten wij 't ons eens laaten welgevallen , om ze te verwachten ; zoo geeven wij ons

niet