Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S°o i) Kwijtfchelding van een gedeelte

Zelfs dan, wanneer men aan de volkomen gewordene deugd volkomcne vergeeving der voorgaande zonden in gééne weereld wilde belooven, gelijk dc Wijsbegeerte van fommige Heidenen de Helden, en zeer deugdfaamen, terftond na den dood in de Elyfeefche velden verplaatfte; maar hun, welken niet zulk eenen boogen trap van deugd , maar flegts eenen zoodanigen als bladzijde 448. befchrceven is, en dié in het vaste 011kreukbaare voorneemen om nimmer wederom opzetiijk te zondigen beftaat, beklommen hadden, ftraffen deitoekomende weereld, die eenen tijd lang duuren, een vaagevuur dreigde, dan vreeze ik evenwel, dat die verbetering, die een ieder kan bereiken, en die in 011kreukbaare vermijding van alle opzetlijke zonden beftaat, daardoor zoude verhinderd worden, en dat hem in dien tijd, waarin hevige lusten of vrees voor ongeluk in dit leven, voor befchimping en vervolging hem tot zonde verzoeken, vaagevuur en hel vrij gelijk voorkomen, dat, dewijl hij het eerfte toch zeker voorziet, hij de zonde zal pleegen , alhoewel hij het gevaar ziet van in plaats van in het vaagevuur een paar trappen laager in eene hel te zinken. Op deeze wijze zoude dus het eerfte ernstige begin van de zedelijke verbetering , dat men moet maaken , eer men tot de hoogere trappen opklimt , achter wege blijven; of althans door den terugval in nieuwe opzetlijke zonden geduurig wederom afgebrooken worden. Ook zal de verwachting van een vaagevuur voor de min volkomenen , welken maar dat begin der verbetering hebben, genoegfaam zijn, om voor hun, en allen, welken nog twijffelen, of zij den hoogeren trap van volmaaktheid beklommen hebben, dit gantfche leven en alle vreugde van hetzelve te vergallen.

Eene

Sluiten