Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ftraffe in de toekomende weereld. 501

Eene andere tegenwerping, die tegen deezen voorflag kan gemaakt worden, noeme ik flegts, zonder 'er eigenlijk over te oordeelen: is het waarfchijnlijk, dat dat gedeelte der ftraffen van de toekomende weereld, dat God zoude opleggen, met geduld cn onderwerping aan zijnen wil zoude gedraagen worden ? gefchiedde dat niet, dan is het onbegrijpelijk, hoe God dc rcft gevoegelijk , en zonder de wet zelve aan eene verachting bloottefteli'en, kunne vergeeven. Wij zien reeds bij onheilen van dit leven , die misfehien geene eigenlijke ftraffen der zonden , maar alleen een natuurlijk gevolg daarvaft, of zelfs alleen ecu toevallig kwaad zijn, dat de ongclukkigen dikwijls in de hardfle klagten tegen de Voorzienigheid uitbersten , en de dwaaze uitdrukking, ik weete niet, waarom ik dit bij God verdieiia hebbe , is bij het flegte en voornaame gemeen niet ongewoon. Veranderde het menschlijke gemoed in de toekomende weereld niet , zoo zouden ftraflen van het toekomende leven, die gedeeltelijk voltrokken worden , dezelfde onrechtvaardige klagtcn, hetzelfde murmureeren, en eindelijk vijandfehap tegen God te wege brengen: vergave God clan, om zoo te fpreeken uit nood, het overige, dan zoude het voltrokkene gedeelte der ftralfe weinig ter verbetering van den zondaar zeiven, en ter affchrikking van anderen bijdraagen, men zoude den wetgever, welke zijne bedrijgingen niet geheel vervulde , keren trotfeeren , en zc in het toekomende niet veel tellen. Edoch dit alles fchfijve ik maar vraagender wijze: want wij kennen de toekomende weereld nog te weinig, om iets met zekerheid te kunnen beweeren.

li 5 %. 66.

Sluiten