Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2) Offerhanden. £05

te zijn, dit gcichiedde werklijk bij de Offerbanden van het Oude Testament. Ware dït het oogmerk der Offerhanden , dan zouden zij evenwel flegts uitwendige tekenen en plechtigheden zijn, cn deeze vraag zoude altoos overblijven: Welke zijn de voornaamfte voorwaarden, waaronder God zonde vergeeft? en hoe zal het oogmerk der ftraffe, de affchrikking, het voorbeeld, het geene de Wetgeever aan het beste gedeelte van zijne onderdaanen fchuldig is, bereikt worden, wanneer hij den Offeraar en de ftraffe kwijtfcheldt? Maar zelfs' dan blijven 'er nog allerleije zwaarigheden tegen de Offerhanden als eene voorwaarde van de vergeeving der zonde over, die het ten minsten ongelooflijk maaken , dat de Godheid aan alle menfchen ten allen tijde, en in den volwasfenen ouderdom der weereld deeze voorwaarde zoude voorfchrijven.

1) Bij de veelvuldige zonden, die wij niet alleen in werken en woorden, maar ook in gedachten begaan , is het onmogelijk , om voor elke zonde in het bijzonder een Offer te brengen: maar wordt hetzelve flegts in het algemeen voor de zonde gebragt, dan vervalt de eerfte nuttigheid, de openbaare belijdenis der zonde , of dezelve verandert m zulk eene algemeenc belijdenis van eene zaak, die reeds te vooren van eiken mensch heieeden wordt, dat men naauwlijks ziet, waarom God het voor zoo wezenlijk zoude houden, en waarom Hij niet met de geheime, doch dikwijls aandoenelijkere belijdenis in het gebed te vrede zijn zoude.

2) Bij eenige zonden kan de openbaare belijdenis wel noodzaaklijk en nuttig zijn, bij voorbeeld, bijeenen valfchen eed: maar bij andere zonden is dezelve zoo onverfcpülig, dat men niet kan zien, waarom God ze tot eene voorwaarde van de vergeeving

Sluiten