Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het HEILIG AVONDMAAL. 15?

door het bloed des Lams, en door het woord van hun getuigenis In deze laatfte plaatfen wordt het bloed des Lams duidlyk verklaard door het woord, hetwelk het waare is. De eerfte plaats kan even min woordlyk opgenomen worden,want men kan toch geen kleed in bloed wit wasfchen, de Engelen hebben geen denkbeeld van het bloed des lichaams, en in den Hemel zag ik, dat men door het lyden des Heeren niets anders verftond, dan zyne opitanding en verheerlykte menschheid.

Brood en Wyn betekenen volgends den inwendigen zin hetzelfde, hetgeen vleesch en bloed betekent. Chkistus zegt: Het brood, hetwelk ik geef, is myn vleesch, hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld, in het 111 boek Moses 3. vs n. 16. Hoofd. 21. vs 6. 8. 17. 21. Hoofd, 22. vs 6. 7. In het W boek Moses 28. vs 2. In het V boek Hoofd. 18. vs 2. 3. worden de flachtöffers het brood des Heeren, van den God des vuurs genoemd. De Heere zegt: Het geen my gebragt wordt, is myn brood. De Israëliet, welke iets onreins aangeroerd hadt, is bevoolen zich eerst te wasfchen, voordat hy van het Heilige vleesch eet, 't welk zyn brood is. Dit brood betekent zoo wel als het vleesch, het goede, de liefde,

het

Sluiten