Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•over de GEELZUCHT. «17

■ Onder de ziektens , welke de galwegen verfloppen , en dus de naaste oorzaak tot onze ziekte kunnen voortbrengen, behooren inzonderheid de

zogenaamde galjïeenen gebragt te worden :

deze zyn in de daad de gemeenzaamfte oorzaaken, die onze dekte doen gebooren worden; van daar ook dat zy zo algemeen zyn waargenoomen. — Eene breedvoerige befchryving van deze fteenen op te maaken, zoude wel zeer weinig moeite kosten , maar moet onzes bedunkens geheel buiten dit befiek gefteld worden. Indien

men in het algemeen de waarneemingen van deze door verfchillende beroemde Schryveren opgegeven nagaat, blykt volkoomen hoe zy, zo in gedaante, als in kleur, vastheid, grootte en andere eigenfchappen van eikanderen verfchillen; zommigen nair.entlyk zyn rond,anderen hoekig enfcherp; zommigen geel, anderen groen of zwart, of heb.ben eene kleur uit deze t'zaam gemengd : zommigen zyn zacht, anderen zeer fterk zamenhangende, zommigen zeer broos en gruizelig ; van daar dat zy in zwaarte zo aanmerklyk verfchillen; — waarby dan ook inzonderheid de byzondere grootte derzelven in aanmerking moet genoomen worden; daar zyn 'er immers , die zeer weinig omtrek hebben en zeer ligt zyn; terwyl andere zeer groot en zwaar zyn; gelyk 'er gevonden worden welke ■tot 5 oneen gewoogen hebben : — over deze verfchillenden aart en eigenfchappen der gahteenen Y 3 heb-

Sluiten