is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de GEELZUCHT. 409

hebben op het geheel van het menfchelyk ligchaam, en in het byzonder, op afzonderlyke deelen en vochten: betrekkelyk het algemeen is reeds genoegzaam aangetoond. — De uitwerkingen op byzondere vochten doen zich zeer fpoedig en duidelyk zien op alle weyachtige en waterachtige vochten, aangezien de gal, gelyk de zeepachtige vochten, zich des te gemakkelyker met die vochten vermengt: hierom zien wy ook altoos dat 'er, langs de piswegen, zoo veel gal ontlast wordt, als de pis maar kan bevatten.

§• M-

Uit het gezegde volgt zonneklaar dat de geneezing in dezen trap veel moeijelyker is dan in den eerften, dat 'er krachtdaadigere geneesmiddelen toe vereischt worden, en dat zy veel meer tyd vordert. Zy moet zoo door uit- als door inwendige geneesmiddelen verkregen worden. De uitoeffening van dezelve is vyfderlei. — Eerftelyk, men moet de naaste oorzaak , namelyk de verftopping der galvaten in de lever, door gepaste middelen oplosfen: ten tweeden, men moet de gal, welke in den omloop der vochten zwervende is , langs de zekerfte wegen ontlasten: ten derden, men moet het evenwigt tusfchen het maagfap en de gal herftellen, ten einde de voeding verbeterd , de uitwerpfels ontlast, en de vochten behoorelyk afgeDd 4 fchei-