Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DERDE FRAGMENT. 24'r

moest van haare ziekte geneezen, en van dié beelden die haar betoverden bevryd worden, ten einde de ziekte en die beelden die in de verheel-

J dingskracht heersten, (en die zomwylen nog op den huidigen dag by zommige menfchen at

j zyn zy gezond van harten, op eene verbaazende wyze op den omloop of circulatie van het bloed en de fappen in 't ligchaam werken) niet een nadeeligen invloed mogten behouden op de gezondheid van dié LyJeren.

10. Deeze vier zaaken hadde Jesus kunnen verrigten, of deeze v\er oogmerken hadde Hy kunnen bereiken , om my dus uittedrulcken, door een vierledig of viervoudig wonderwerk. Dan !

11. Volgens het voorgaande (N°.8.), werkte Je sus nooit dooreen wonderwerk, wanneer en zoo lange de vastgeftelde wetten en kragten der Natuur Hem in ftaat ftelden óm zyne oogmerken te bereiken. Vermits nu,

12. De ziekte van het ligchaam by die twee Lyderen te Gadara, niet langs den weg der wetten van de natuur en door de kragten van dezelve ih een' oógenblik des tyds konden worden geneezen en de gezondheid herfteld, en Jesus fiogthans die ellendigen wilde redden en helpen, zoo verdreef hy

1. de ziekte uit het ligchaam door een'wenk van zyn Alvermogen , én herftelde

2. de gezondheid door e'én woord der Almacht,'

Sluiten