Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l6 LEVENS-BIJZONDERHEDEN

Hoafdft. „ Draagt zorge, dat gij uwe liefdegaven en yj> ' aalmoefen niet doet voor het oog der menfchen, om van hun [voor iet groots] aangezien te worden ; anderszins, zoudt gij geene belooning bij uwen hemelfchen Vader te wachten hebben; Wan-

2. neer gij derhalven aalmoefen geeft, zoo laat het voor u niet uitbazuinen, gelijk de geveinsden te werk gaan in de Sijnagogen, en op de ftraaten, om eere bij de menfchen te behaalen; waarlijk, zeg ik u, zij hebben hunnen loon reeds weg;

3. Doch, wanneer gij aalmoefen geeft, [doet het zoo geheim,] dat zelfs uwe linkehand niet weet,

4. wat uwe rechte doet; opdat dus uwe liefdegaven in het verborgen gefchieden ; Dan zal uw Vader , wien het verborgen bekend is, ééns zelf u in 't openbaar vergelden."

5. •>■> Insgelijks wanneer gij bidt, handel dan niet gelijk de huichelaars; Zij ftaan geern in de Sijnagogen en op de hoeken der ftraaten te bidden, opdat zij bij de menfchen in 't oog loopen; Waarlijk zeg ik u, zij hebben hunnen loon weg;

6. Maar gij, wanneer gij bidden wilt, zoo ga in uwe binnenkamer, en uwe deur gefloten hebbende , bid daar uwen Vader in 't verborgen; en uw Vader, wien het verborgen bekend is, zal

7. u in 't openbaar beloonen. ■— Voords in uwe gebeden, gebruikt geen ijdelen woordenklank, gelijk de Heidenen, die meenen, dat zij, door hunne woordrijkheid, te eerder verhoord zullen

8. worden; Dezen moet gij niet navolgen; uw Va¬

der

Sluiten