is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SU LEVENS-BIJ ZONDERHEDEN

^xP'als de wijnlezing daar was, zondt hij zijnedienstknechten tot deze wijngaardeniers, om zijne inkomiïcn te ontvangen ; Maar deze behandelden hen heel Hecht, den éénen flaande , een' ander' doodcnde , en een' derden

36. »i Heenigende; De heer en eigenaar zondt nogr „ maal andere dienstknechten, in meerder aan„ tal dan die vorigeu; doch dezen behandel-

37. „ den zij op dezelfde wijze ; Eindelijk , zondt

hij zijnen eigen' zoon aan hun, denkende, „ dat zij zijnen zoon toch ontzien zouden,

38. „ Maar de wijngaardeniers den zoon ziende, „ overlegden onderling; Deze is de erfgenaam, „ kom aan, hem willen wij van het leven be„ rooven , dan kunnen wij zijne erfenis voor

30. ,, ons behouden; En hier op wierpen zij hem ,, buiten den wijnberg , en doodden hem ;

40. „ Wanneer nu dé lieer en eigenaar van den „ wijnberg zal te rug komen, zegt mij , wat „ zal hij die wijngaardeniers doen?" „

41. „ Wat hij hun doen zal?" zeiden zij, „ hij „ zal die fnooden zonder mededogen ombren„ gon , cn den wijnberg aan andere wijngaarden „ niers verhuuren, die hem zijne inkomften op

42. „ zijn tijd zullen betaalen." [Alzoo zij

dachten , dat dit ten hunnen opzigte echter nimmer gebeuren zoude,] vervolgde jesus en zeide: ,,'Hcbt gij dan nooit in de Schriften

gelezen; Die- ft een, welken de bouwmeesters „ afgekeurd en verworpen hadden, die zelfde „ ft een is tot een hoofd - hoek ft een geworden;

„ Dit