is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 levens-bijzonderheden

Ktofdfti En zie! daar was een man tejemfakm , wiens tt.25. Imm was simeön 9 dczs man was deugdzaam en godvruchtig, wachtende op de vertroosting van 26. /xwtèV; ook was de heilige Geest op hem. Aart dezen man was eene Godfpraak gefchied van den heiligen Geest, dat hij den dood niet zou ondergaan , voor dat hij den Christus (den messiüs) 17. des Heeren zou gezien hebben. —. Deze Invarn thans door den Geest [gedreven] in den tempel; cn als nu de ouders het kind jesus inbrachten, om met hem te handelen naar de gewoonte der 48. Wet, zo nam hij het Kind op zijne armen, cu dankte God, met deze woorden :

29. „ Heere, laat nu uwen dienstknecht, vol-

„ gends uwe belofte , in vrede Verfchei„ den!

30. „ Want mijne oogen hebben uw heil gezien ,r < -31. „ 'tWclk gij bereid hebt ten beste van alle

,, volken !

32. „ Een licht, tot verlichting der heidenen ,

„ cn tot heerlijkheid van uw volk Israël."

33. josef, en 's Kinds moeder ftonden verwonderd over het geen van dezen [eerwaardigen grijsaard,]

34- gefproken werdt; simf.ön wensc'hte hun'

geluk [met dit kind], en zeide nog in het bijzonder tegen mariü: „ Dit Kind wordt beftemd tot „ eenen val en oprechting van veelen in Israël, ,, -cn tot een teeken, dat wederfpraak zal lijden;

35- 5? ja, daar zal zelfs met hem gebeuren, het geen als „ een zwaard u de ziel zal doorbooreu ; en dit

alles, ten einde de gevoelens uit veeier harten „ ontdekt en openbaar worden." Ook