Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 LEVENS-BIJZONDERHEDEN

Hcofdjl. Profeet esaïa , hetwelk opflaande, vondt hij daar 1V' de plaats , alwaar gefchreven was (Hoofdft.

ys.iS. LXI.): ü d)e Geest des Heeren is op mij,

„ waarom hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij „ gezonden, om den armen het Eudngeli te ver„ kondigen, om de verbrijzelden van harten te 19. » genezen, om aan gevangenen ontflag, en aan ,, blinden herftel van het gezicht, te prediken, „ om gewonden in vrijheid los te laten; om het aangenaam genadejaar des Heeren uit te roe-

20 " Pen" ' " Toen het boek toegedaan , en

aan den bedienden overgegeven hebbende, ging hij weder zitten , terwijl de oogen van allen, in

21. de Sijnagoge, op hem gevestigd waren; En nu begon hij hun te toonen; „ hoe thans dit ge„ deelte der Heilige Schrift, voor hunne ooren

22. „ bewaarheid wierdt!" Hetwelk zij ook

allen erkenden en getuigden, daar zij zich verwonderden over de troostredenen, die uit zijnen mond kwamen, hoewel zij tevens met bevreemding zeiden: „ Is hij niet de zoon van

23. » Josef?" Dit gaf jesus gelegenheid,

om hen dus aan te fpreken: „ Gij zult zekerlijk „ van mij dit fpreekwoord gebruiken: Genees„ meester, genees u zeiven! Doet ook hier in „ uwe Vadci-ftad, het geen wij gehoord hebben, „ dat door u in Kapernaum gefchied is.

24. ■>■> Voorwaar!" —— dus ging hij voort, ■ ■

„ ik verzeker u, geen Profeet is in zijne Vader-

z^ „ ftad aangenaam ; Verders zeg ik u in waar„ heid; Daar waren, ten tijde van eliü, toen

„ de>

Sluiten